Główny księgowy co to znaczy.
Co to jest Główny księgowy. Czym jest: prowadzenie rachunkowości w spółce Kluczowy księgowy jest.

Czy przydatne?

Co to jest Główny księgowy

Definicja z ang. Chief Accountant, z niem. Hauptbuchhalter.

Słownik GŁÓWNY KSIĘGOWY: Kluczowy księgowy to jest osoba, która odpowiada za prowadzenie rachunkowości w spółce
Kluczowy księgowy jest zwierzchnikiem pozostałych księgowych w spółce.
Od 1 stycznia 2006 r. uległy zmianie uregulowania dotyczące głównych księgowych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych (art. 45 ustawy z 30 czerwca 2005 r. Dz. U. nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)
Do obowiązków głównego księgowego należy:
prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
dokonywanie wstępnej kontroli i kompletności dokumentów i zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym
dostarczenie rzetelnej informacji zarządowi spółki o stanie finansowym
nadzorowanie i koordynowanie aspektów księgowych firmy
prowadzenie księgowości odpowiednio z wymaganiami prawnymi danego państwa
Kluczowy księgowy musi być obywatelem państwie członkowskiego UE albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.
Kluczowy księgowy powinien spełnić jeden z wymienionych warunków:
figuruje w rejestrze biegłych rewidentów
posiada świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych
posiada certyfikat księgowy
ukończył studia wyższe kierunkowe i posiada 3-letnią praktykę
ukończył policealną albo srednią szkołe kierunkową i posiada 6-letnia praktykę
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego nie mogła być skazana za przetępstwa jest to przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych praz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów albo za przestępstwa karne skarbowe.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Główny księgowy znaczenie w Słownik G .