Czek co to znaczy.
Co to jest Czek. Czym jest: wyznaczonej stawki pieniężnej Czek skierowany jest do banku. Kapitał.

Czy przydatne?

Co to jest Czek

Definicja z ang. Check, z niem. überprüfen.

Słownik CZEK: Czek to jest dokument zawierający polecenie wypłacenia wyznaczonej stawki pieniężnej
Czek skierowany jest do banku. Kapitał znajdują się w banku w dyspozycji wystawiającego czek.
Czek jest dokumentem, dzięki którego wystawca rozporządza własnymi środkami na rachunku bankowym.
Czeki mogą być uzywane do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Czek może być poręczony poprzez osoby trzecie, w celu wzmocnienia wiarygodności realizacji czeków.
W obrocie czekowym występują trzy osoby:
wystawca czeku
remitent - pierwszy wierzyciel czekowy
trasat - bank, do którego jest skierowane polecenie wypłaty
Typy czeków:
imienny
na okaziciela
miejscowe i zamiejscowe
krajowe i zagraniczne
niezupełne - in blanco
zakreślone
bankierskie
podróżne
Czek gotówkowyCzek gotówkowy służy do pobrania gotówki z banku. Czek gotówkowy to jest udzielona trasatowi dyspozycja wystawcy czeku, obciążenia jego rachunku stawką, na którą czek został wystawiony. I wypłaty tej stawki okazicielowi czeku albo osobie wskazanej na czeku.
Czek rozrachunkowyCzek rozrachunkowy zawiera dyspozycję wystawcy czeku skierowaną do banku.
Dyspozycja nakazuje obciążenie rachunku wystawcy sumą wskazaną na czeku. Nastepnie przekazanie tej stawki na rachunek posiadacza czeku. Czek rozrachunkowy jest wyłącznie form a rozliczeń bezgotówkowych.
Występują czeki rozrachunkowe potwierdzone i niepotwierdzone.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Czek znaczenie w Słownik C .