Cesja co to znaczy.
Co to jest Cesja. Czym jest: wierzytelności. Wierzyciel przenosi własną wierzytelność na osobę.

Czy przydatne?

Co to jest Cesja

Definicja z ang. Transfer, z niem. Abtretung.

Słownik CESJA: Cesja to jest umowa cywilnoprawna, która ma na celu przelew wierzytelności. Wierzyciel przenosi własną wierzytelność na osobę trzecią
Regulaminy kodeksu cywilnego regulują cesję. Cesja przenosi prawo do wierzytelności z wierzyciela (cedenta) na osobę trzecią (cesjonariusza).
Obiektem cesji może być część wierzytelności albo cała wierzytelność. Z chwilą zawarcia umowy nabywca otrzymuje prawa wierzyciela.
Typy cesji:
Cesja polisy ubezpieczeniowej
Faktoring
CedentCedent to jest jedna ze stron cesji. Cedent to jest podmiot przekazujący własne prawa do wierzytelnościna rzecz innego podmiotu, osoby trzeciej (cesjonariusza).
W chwili dokonania cesji cedent traci prawo do wierzytelności.
Cesja wierzytelnościCesja wierzytelności jest użytkowana jako zabezpieczenie kredytu. To jest zabezpiecznie wierzytelności banku. Cesja wierzytelności występuje w formie umowy pomiedzy bankiem a jego klientem.
Kredytobiorca ceduje (przenosi) na bank własną wierzytelność wobec osoby trzeciej. Cesja musi być sporządzona w formie pisemnej. Dłużnik powinien potwierdzić przeniesienie wierzytelności.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Cesja znaczenie w Słownik C .