Biegły rewident co to znaczy.
Co to jest Biegły rewident. Czym jest: badania sprawozdań finansowych Biegli rewidenci ponoszą.

Czy przydatne?

Co to jest Biegły rewident

Definicja z ang. The auditor, z niem. Der Prüfer.

Słownik BIEGŁY REWIDENT: Biegły rewident to jest osoba, która posiada uprawnienie do badania sprawozdań finansowych
Biegli rewidenci ponoszą odpowiedzialność w razie postępowania niezgodnego z etyką zawodową albo zasadami wykonywania zawodu.
Do rejestru biegłych rewidentów może byc wpisany kazdy kto:
korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną umiejętność do czynności prawnych
posiada nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo albo przestępstwo skarbowe
ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej albo zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie
odbył roczną praktykę w dziedzinie rachunkowości w kraju UE i przynajmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu
złożył przed Komisją Egzaminacyjną z rezultatem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta
złożył przed Komisją Egzaminacyjną z rezultatem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta
złożył ślubowanie przed prezesem Krajowej Porady Biegłych Rewidentów albo innym upoważnionym członkiem
Element działalności biegłych rewidentów może być:
usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
przeglądy sprawozdań finansowych
ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe
doradztwo podatkowe
doradztwo w dziedzinie orgaznizacji i informatyzacji rachunkowości
prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
działalność wydawnicza i szkoleniowa w dziedzinie rachunkowości
Biegły rewident może wykonywać swój zawód na różne metody, jako:
osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek
wspólnik firmy jawnej, partnerskiej, komandytowej
osoba nie pozostająca w relacji pracy z podmiotami wyżej wymienionymi
osoba nie pozostająca w relacji pracy i nie prowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz. 649)

Czym jest Biegły rewident znaczenie w Słownik B .