zgromadzenie walne zwyczajne co to znaczy.
Co znaczy Zwyczajne walne zgromadzenie? Definicja: Zwykłe walne zebranie powinno się odbyć w.

Czy przydatne?

Definicja Zwyczajne walne zgromadzenie

Co to znaczy Zwykłe walne zebranie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Obiektem obrad zwyczajnego walnego zebrania powinno być: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności firmy i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu utraty, udzielenie członkom organów firmy absolutorium z wykonania poprzez nich obowiązków. Absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów firmy w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów firmy, których mandaty wygasły przed dniem walnego zebrania, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać dokumenty i przedkładać do nich uwagi pisemnie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi pisemnie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności firmy i sprawozdania finansowego wspólnie z odpisem sprawozdania porady nadzorczej i opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. Obiektem zwyczajnego walnego zebrania może być także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ekipy kapitałowej w rozumieniu regulaminów o rachunkowości i inne kwestie.

Czym jest Zwyczajne walne zgromadzenie znaczenie w Słownik Z .