zwolnienia podatku czynności co to znaczy.
Co znaczy Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych? Definicja: Od podatku od czynności.

Czy przydatne?

Definicja Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

Co to znaczy Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są następujące czynności: sprzedaż walut obcych; przeniesienie własności nieruchomości albo ich części, wspólnie z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych albo ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów: sprzedaży, dożywocia, o dział spadku - w części dotyczącej spłat albo dopłat, o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat albo dopłat, darowizny - w części dotyczącej przejęcia poprzez obdarowanego długów i Ciężarów lub zobowiązań darczyńcy, wymiany - do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wspólnie z jej częściami składowymi, odpłatnej renty, pod warunkiem, iż w rozumieniu regulaminów o podatku rolnym, w momencie dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne lub utworzą gospodarstwo rolne albo wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy; sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i wynikających z regulaminów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego albo prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeśli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik): nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości zamiennej, nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w regulaminach o gospodarce nieruchomościami, który w przypadku wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania nieruchomości zamiennej, nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie regulaminów o ochronie i kształtowaniu środowiska - w wysokości stawki otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem iż nabycie nastąpiło pośrodku 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty); sprzedaż budynku mieszkalnego albo jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i wynikających z regulaminów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego albo prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeśli następuje ona: w wykonaniu albo przez wzgląd na wielostronną umową o wymianie budynku albo praw do lokalu, w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub budynku mieszkalnego albo jego części, zajmowanego poprzez nabywcę na podstawie umowy najmu, określonej w regulaminach o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych(1); wymiana budynku mieszkalnego albo jego części, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego i wynikających z regulaminów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego albo praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeśli stronami umowy są osoby zaliczone do I ekipy podatkowej wedle przepisami o podatku od spadków i darowizn; sprzedaż rzeczy ruchomych, jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 tys. zł; sprzedaż bonów i obligacji skarbowych; sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego; sprzedaż papierów wartościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską i sprzedaż papierów wartościowych dokonywaną za pośrednictwem domów maklerskich albo banków prowadzących działalność maklerską; sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych; zbycie akcji i udziałów poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672); pożyczki udzielane: poprzez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby albo zarządu, prowadzących działalność w dziedzinie kredytowania i udzielania pożyczek, osobom prawnym zwolnionym od podatku na podstawie art. 8 pkt 3, na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobami zaliczonymi do I ekipy podatkowej do wysokości stawki niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach ustalonych w regulaminach o podatku od spadków i darowizn, na podstawie umowy zwartej pomiędzy innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. c, jeśli łączna stawka albo wartość pożyczek otrzymanych od tego samego podmiotu nie przekracza pośrodku następnych 12 miesięcy 1 tys. zł, z kas albo funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku i z zakładowego funduszu świadczeń społecznych, z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych, na rozpoczęcie albo prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, iż kapitał będące obiektem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych na rozpoczęcie albo prowadzenie działalności gospodarczej pośrodku 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub zastosowania w tym okresie rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowiących element pożyczki, poprzez wspólnika (akcjonariusza) firmie kapitałowej; umowy firmy: zawarte w wyniku przekształcenia, podziału albo łączenia w części dotyczącej kapitału zakładowego, którego wartość przed dokonaniem czynności została opodatkowana podatkiem kapitałowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których skutkiem jest przeniesienie rzeczywistego ośrodka kierowania albo siedziby firmy kapitałowej z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wartość kapitału firmy była opodatkowana podatkiem kapitałowym w kraju członkowskim; ustanowienie hipoteki: na morskich statkach handlowych i rybackich, na zabezpieczenie dotacji albo innych form pomocy finansowej, udzielanych organizacjom społecznym działającym w zakresie sportu i turystyki, na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom indywidualnym albo zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie albo składowe, wspólnie z urządzeniami towarzyszącymi, przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni mieszkaniowych, na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych utworzonych w drodze ustawy; których obiektem są rzeczy albo prawa majątkowe likwidowanej kopalni w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037); sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) - do wysokości stawki odpowiadającej wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty.

Czym jest Zwolnienia od podatku od znaczenie w Słownik Z .