podatkowe zobowiązanie co to znaczy.
Co znaczy Zobowiązanie podatkowe? Definicja: Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie podatkowe

Co to znaczy Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych w regulaminach prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże stworzenie takiego zobowiązania; doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Jeśli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, iż podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości albo w części podatku, nie złożył deklaracji lub iż wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, gdzie ustala wysokość zobowiązania podatkowego. Jeśli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, iż stawka zwrotu podatku albo stawka nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, gdzie ustala poprawną wysokość zwrotu podatku albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Czym jest Zobowiązanie podatkowe znaczenie w Słownik Z .