współwłasności zniesienie co to znaczy.
Co znaczy Zniesienie współwłasności? Definicja: We wniosku o zniesienie współwłasności należy.

Czy przydatne?

Definicja Zniesienie współwłasności

Co to znaczy We wniosku o zniesienie współwłasności należy precyzyjnie określić rzecz mającą ulec podziałowi i przedstawić dowody prawa własności. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga również duży o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak także wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności albo o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności odrębne postępowanie w kwestiach wymienionych w paragrafie poprzedzającym jest niedopuszczalne. Kwestie będące w toku przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie współwłasności. Jeśli jednak postępowanie o zniesienie współwłasności zostało wszczęte po wydaniu wyroku, przekazanie następuje tylko wówczas, gdy sąd drugiej instancji uchyli wyrok i sprawę przekaże do ponownego rozpoznania. Postępowanie w kwestiach, które nie zostały przekazane, sąd umarza z chwilą zakończenia postępowania o zniesienie współwłasności. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o zniesienie współwłasności. Projektowany sposób podziału nieruchomości na części powinien być wyróżniony na planie sporządzonym wg zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych. W toku postępowania o zniesienie współwłasności sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im metody mogące do tego doprowadzić. Gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do metody zniesienia współwłasności, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeśli spełnione zostaną wymogi, o których mowa ponad, a projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani także nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego dotycczasowym współwłaścicielom części albo jednemu z nich całość rzeczy, własność przechodzi na uczestników wskazanych w postanowieniu. jeśli wskutek podziału całość rzeczy lub jej część przypadnie współwłaścicielowi, który nie włada tą rzeczą albo jej częścią, sąd w postanowieniu o zniesieniu współwłasności orzeknie także co do wydania jej poprzez pozostałych współwłaścicieli, określając stosownie do okoliczności termin wydania. Ustalenie terminu wydania nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego albo jej części powinno nastąpić z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego.

Czym jest Zniesienie współwłasności znaczenie w Słownik Z .