inwestor znaczący co to znaczy.
Co znaczy Znaczący inwestor? Definicja: quot;znaczny inwestor" w rozumieniu ustawy o.

Czy przydatne?

Definicja Znaczący inwestor

Co to znaczy "znaczny inwestor" w rozumieniu ustawy o rachunkowości to firma handlowa, posiadająca w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierająca ;znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, nie mniej jednak liczbę głosów określa się z zachowaniem zasady określonej w pkt 37 lit. a) ustawy o rachunkowości. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20 procent, jeśli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu albo sprawowanie współkontroli.

Czym jest Znaczący inwestor znaczenie w Słownik Z .