zgromadzenie wspólników spółki co to znaczy.
Co znaczy Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.? Definicja: Co do zasady, w firmie z ograniczoną.

Czy przydatne?

Definicja Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Co to znaczy Co do zasady, w firmie z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Bez odbycia zebrania wspólników mogą być powzięte uchwały, jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą pisemnie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, lub na głosowanie pisemne. Uchwały wspólników, poza innymi sprawami, wymaga: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności firmy, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów firmy z wykonania poprzez nich obowiązków, postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu firmy albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, jeśli umowa firmy nie stanowi odmiennie, zwrot dopłat, zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h. Umowa o nabycie dla firmy nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50 tys. złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania firmy, wymaga uchwały wspólników, chyba iż umowa ta była przewidziana w umowie firmy. Rozporządzenie prawem albo zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości podwójnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba iż umowa firmy stanowi odmiennie. Regulaminu art. 17 § 1 k.s.h. nie stosuje się.

Czym jest Zgromadzenie wspólników znaczenie w Słownik Z .