zażalenie postanowienie sądu co to znaczy.
Co znaczy Zażalenie na postanowienie sądu? Definicja: Zażalenie do sądu drugiej instancji.

Czy przydatne?

Definicja Zażalenie na postanowienie sądu

Co to znaczy Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w kwestii, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których obiektem jest: zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie kwestie sądowi równorzędnemu albo niższemu lub podjęcie postępowania w innym trybie, odmowa zwolnienia od wydatków sądowych albo cofnięcie takiego zwolnienia i odmowa ustanowienia adwokata albo radcy prawnego albo ich odwołanie; oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego i niedopuszczenie interwenienta do udziału w kwestii w wyniku uwzględnienia opozycji; rygor natychmiastowej wykonalności; wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania; skazanie świadka, biegłego, strony i osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka i odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia; zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; odmowa uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenia; sprostowanie albo wykładnia orzeczenia lub ich odmowa; zwrot wydatków, jeśli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty kwestie, wydatki przyznane w nakazie zapłaty i płaca biegłego; oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; odrzucenie zażalenia. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego i zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę albo uchylenie, jak także zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem stosunkowo potrzeby nowych faktów i dowodów.

Czym jest Zażalenie na postanowienie znaczenie w Słownik Z .