zaświadczenie niezaleganiu co to znaczy.
Co znaczy Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach? Definicja: Stosownie do art. 306e § 1 Ordynacji.

Czy przydatne?

Definicja Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Co to znaczy Stosownie do art. 306e § 1 Ordynacji Podatkowej zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego i informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Przed wydaniem zaświadczeń, czy w relacji do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu określenie albo ustalenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeśli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca albo określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. Chociaż nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeśli nie jest możliwe zakończenie postępowania, o którym mowa ponad, przed upływem terminu na wydanie zaświadczenia. W takiej sytuacji, wydając zaświadczenie, organ podaje wiadomości o prowadzonym postępowaniu. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się również wiadomości: czy w relacji do wnioskodawcy prowadzone jest: postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i ustalenie ich wysokości, postępowanie egzekucyjne w administracji, także w dziedzinie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy, postępowanie w kwestiach o przestępstwa skarbowe albo wykroczenia skarbowe; dotyczące: okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów, podatków, których termin płatności został odroczony albo których płatność została rozłożona na raty.

Czym jest Zaświadczenie o niezaleganiu znaczenie w Słownik Z .