podatkowe zaświadczenia co to znaczy.
Co znaczy Zaświadczenia podatkowe? Definicja: Stosownie do art. 306a § 1 Ordynacji Podatkowej.

Czy przydatne?

Definicja Zaświadczenia podatkowe

Co to znaczy Stosownie do art. 306a § 1 Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeśli: urzędowego potwierdzenia ustalonych faktów albo stanu prawnego wymaga przepis prawa; osoba ubiega się o zaświadczenie z racji na swój biznes prawny w urzędowym potwierdzeniu ustalonych faktów albo stanu prawnego. Organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeśli chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej poprzez ten organ ewidencji, rejestrów albo z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające). Zaświadczenie takie: potwierdza stan faktyczny albo prawny istniejący w dniu jego wydania; wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy; powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie potem jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Odmowa wydania zaświadczenia albo zaświadczenia o treści żądanej poprzez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Czym jest Zaświadczenia podatkowe znaczenie w Słownik Z .