skarbowy zastaw co to znaczy.
Co znaczy Zastaw skarbowy? Definicja: Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z.

Czy przydatne?

Definicja Zastaw skarbowy

Co to znaczy Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych stworzonych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej, a również z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód i odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika i stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, jeśli wartość poszczególnych rzeczy albo praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu przynajmniej 10 tys. zł. Zastawem skarbowym nie mogą jednak być obciążone rzeczy albo prawa majątkowe niepodlegające egzekucji i mogące być obiektem hipoteki. Zastaw skarbowy: powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych; wpisany przedtem ma pierwszeństwo przed zastawem skarbowym wpisanym potem; jest efektywny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi (jednak w razie gdy rzecz ruchoma albo prawo majątkowe zostały obciążone zastawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, zastaw wpisany przedtem ma pierwszeństwo przed zastawem wpisanym potem). Zastaw skarbowy wygasa: z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego lub z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych, lub z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu. Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych następuje, jeśli rzecz albo prawo obciążone zastawem skarbowym w dniu jego ustanowienia nie stanowiły własności podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego albo osoby trzeciej odpowiadającej za zaległości podatkowe. Wniosek o wykreślenie wpisu złożona jest w terminie 7 dni od dnia, gdzie osoba powołująca się na własne prawo własności powzięła informacja o ustanowieniu zastawu. Wpis zastawu skarbowego do rejestru dokonywany jest na podstawie doręczonej decyzji: ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego; określającej wysokość zobowiązania podatkowego; określającej wysokość odsetek za zwłokę; o odpowiedzialności podatkowej płatnika albo inkasenta; o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej; o odpowiedzialności spadkobiercy; określającej wysokość zwrotu podatku.

Czym jest Zastaw skarbowy znaczenie w Słownik Z .