finansowy zastaw co to znaczy.
Co znaczy Zastaw finansowy? Definicja: Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego ustala.

Czy przydatne?

Definicja Zastaw finansowy

Co to znaczy Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego ustala wierzytelności finansowe podlegające zabezpieczeniu i sposób zabezpieczenia, polegającego na: przeniesieniu - również z zastrzeżeniem odkupu - poprzez ustanawiającego zabezpieczenie na przyjmującego zabezpieczenie prawa do środków pieniężnych albo instrumentów finansowych, lub ustanowieniu poprzez ustanawiającego zabezpieczenie na rzecz przyjmującego zabezpieczenie zastawu na prawach do środków pieniężnych albo na instrumentach finansowych (zastaw finansowy), lub ustanowieniu blokady na rachunku papierów wartościowych albo na innym rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, lub na koncie depozytowym papierów wartościowych, wedle odrębnymi przepisami. Umowa może przewidywać odpowiedni element zastępczy, a w razie zastawu finansowego także ustanowienie prawa użycia albo zaspokojenie się zastawnika poprzez przejęcie przedmiotu zastawu finansowego. Umowa może przewidywać również zastępowanie środków pieniężnych albo instrumentów finansowych innymi środkami pieniężnymi albo instrumentami finansowymi. Ustanowienie zastawu finansowego nie wymaga zawarcia umowy z datą pewną ani umowy z podpisami administracyjnie poświadczonymi. Zabezpieczenie na środkach pieniężnych odnotowuje się na rachunku środków pieniężnych będących obiektem zabezpieczenia, zaś zabezpieczenie na instrumentach finansowych odnotowuje się na rachunku papierów wartościowych, na innym rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, na koncie depozytowym albo w innej ewidencji papierów wartościowych prowadzonej poprzez właściwe podmioty. Zaspokojenie z zabezpieczenia finansowego, polegającego na przeniesieniu na przyjmującego zabezpieczenia prawa do środków pieniężnych albo instrumentów finansowych, następuje z chwilą wystąpienia podstawy realizacji zabezpieczenia. Przyjmujący zabezpieczenie zawiadamia ustanawiającego zabezpieczenie o wygaśnięciu roszczenia o zwrot przedmiotu zabezpieczenia. Wierzytelność związana z wynikającym z umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zobowiązaniem przyjmującego zabezpieczenie do przeniesienia odpowiedniego przedmiotu zastępczego może być obiektem kompensaty, jeśli zobowiązanie to nie zostało wykonane do chwili wystąpienia podstawy realizacji zabezpieczenia. W przypadku wykonania prawa użycia, polegającego na rozporządzeniu obiektem zabezpieczenia, zastawnik jest obowiązany do zastąpienia przedmiotu zabezpieczenia odpowiednim obiektem zastępczym najpóźniej w terminie wykonania zobowiązania podlegającego zabezpieczeniu, chyba iż w terminie określonym w umowie o ustanowienie zabezpieczenia finansowego dokona rozliczenia wierzytelności stron.

Czym jest Zastaw finansowy znaczenie w Słownik Z .