zabezpieczenie wykonania co to znaczy.
Co znaczy Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych? Definicja: Zobowiązanie podatkowe przed.

Czy przydatne?

Definicja Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Co to znaczy Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w razie osób pozostających w związku małżeńskim również na majątku wspólnym, jeśli zachodzi uzasadniona obawa, iż nie zostanie ono wykonane, a zwłaszcza gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym albo dokonuje czynności opierających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić albo udaremnić egzekucję. Zabezpieczenia w okolicznościach wymienionych ponad można dokonać także w toku postępowania podatkowego albo kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji: ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego; określającej wysokość zobowiązania podatkowego; określającej wysokość zwrotu podatku. Zabezpieczenie następuje w trybie regulaminów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub w formie określonej w art. 33d Ordynacji Podatkowej. W przypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie w formie określonej w art. 33d zabezpieczenie w trybie regulaminów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w dziedzinie objętym tym wnioskiem, może nastąpić po wydaniu postanowienia odmawiającego przyjęcia zabezpieczenia. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa: po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego; z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego; z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku. Wedle art. 33d Ordynacji Podatkowej, wykonanie decyzji o zabezpieczeniu następuje poprzez przyjęcie poprzez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania określonego w decyzji o zabezpieczeniu wspólnie z odsetkami za zwłokę, w formie: gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej; poręczenia banku; weksla z poręczeniem wekslowym banku; czeku potwierdzonego poprzez krajowy bank wystawcy czeku; zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych poprzez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski - wg ich wartości nominalnej; depozytu w gotówce.

Czym jest Zabezpieczenie wykonania znaczenie w Słownik Z .