małżonków majątkowa wspólność co to znaczy.
Co znaczy Wspólność majątkowa małżonków? Definicja: Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy.

Czy przydatne?

Definicja Wspólność majątkowa małżonków

Co to znaczy Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca elementy majątkowe nabyte w okresie jej trwania poprzez oboje małżonków albo poprzez jednego z nich (dorobek wspólny). elementy majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Jakie składniki zaliczają się do majątku wspólnego? pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zebrane na rachunku otwartego albo pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Jakie składniki zaliczają się do majątków osobistych małżonków? elementy majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, elementy majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, chyba iż spadkodawca albo darczyńca odmiennie postanowił, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym regulaminom, elementy majątkowe wykorzystywane wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, elementy uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała albo wywołanie rozstroju zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi na skutek całkowitej albo częściowej straty umiejętności do pracy zarobkowej lub na skutek powiększenia się jego potrzeb albo pomniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę albo z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, elementy majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej i inne prawa twórcy, elementy majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba iż przepis specjalny stanowi odmiennie. Jaki jest zakres władztwa każdego małżonków nad dorobkiem wspólnym? Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego i do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy poprzez drugiego małżonka. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie dorobkiem wspólnym, zwłaszcza udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu dorobkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających (dorobek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać dorobkiem wspólnym, chyba iż regulaminy kodeksu rodzinnego stanowią odmiennie. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą elementów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku. Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu dorobkiem wspólnym zamierzonej poprzez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących kwestiach życia codziennego albo zmierzającej do zaspokojenia zwyczajnych potrzeb rodziny lub podejmowanej w ramach działalności zarobkowej. Kiedy potrzebna jest zgoda drugiego małżonka na czynność dotyczącą majątku wspólnego? Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania nieruchomości do używania albo pobierania z niej pożytków, czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego obiektem jest budynek albo lokal, czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa, darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Jakie są konsekwencje dokonania jednej z powyższych czynności bez zgody współmałżonka? Ważność umowy, która została zawarta poprzez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy poprzez drugiego małżonka. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Warto jest także mieć na uwadze, iż jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna. Chociaż, jeśli na podstawie czynności prawnej dokonanej poprzez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo albo zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się adekwatnie regulaminy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nie uprawnioną do rozporządzania prawem. Dlaczego uzyskanie zgody współmałżonka jest dla wierzyciela tak istotne nawet w sytuacji, gdy drugi z małżonków zaciąga zobowiązanie ze swojego majątku odrębnego? Uzyskanie zgody współmałżonka jest tak ważne, gdyż jeśli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, to wierzyciel może żądać zaspokojenia również z majątku wspólnego małżonków. Z kolei jeśli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka lub zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę albo z dochodów uzyskanych poprzez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak także z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 kodeksu rodzinnego, a jeśli wierzytelność powstała przez wzgląd na prowadzeniem przedsiębiorstwa, również z elementów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. ZASTRZEŻENIE: warto pamiętać, iż powyższe regulacje dotyczą tylko sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej.

Czym jest Wspólność majątkowa małżonków znaczenie w Słownik W .