opcyjne warranty co to znaczy.
Co znaczy Warranty opcyjne? Definicja: Warranty opcyjne stanowią instrument finansowy złączający.

Czy przydatne?

Definicja Warranty opcyjne

Co to znaczy Warranty opcyjne stanowią instrument finansowy złączający cechy warranty subskrypcyjnego i opcji. W najprostszy sposób można je zdefiniować jako uprawnienie do nabycia od emitenta (warrant kupna) albo zbycia emitentowi (warrant sprzedaży) w określonym terminie instrumentu bazowego po określonej poprzez strony cenie wykonania. Po co emituje się warranty opcyjne? Emitentem warrantów jest podmiot, który oszacował zmianę wartości instrumentu bazowego w okresie i przez emisję warrantu opcyjnego niejako "zakłada się z rynkiem", iż szacunek ten jest poprawny. Stosunkowo jak upływa czas od emisji warrantu i zbliża się czas jego wykonania, warunki rynkowe mogą wskazywać, iż cena po której emitent zobowiązał się kupić lub sprzedać instrument bazowy (tak zwany cena wykonania) jest bardziej albo mniej korzystna od ceny rynkowej, co wpływa na sposób w jaki szacowana jest wartość warrantu. W zależności od sytuacji na rynku, warrant umożliwia więc lub jego emitentowi lub jego posiadaczowi osiągnięcie zysku wynikającego z różnicy pomiędzy ceną wykonania jaka została określona w warrancie a ceną rynkową. Czym warranty opcyjne różnią się od opcji i warrantów subskrypcyjnych? Podobnie jak opcja, warrant jest instrumentem zbywalnym, lecz od opcji odróżnia go to, iż jego emitentem jest konkretny podmiot w trakcie gdy opcja ma bardziej abstrakcyjny charakter. Z kolei różnica pomiędzy warrantem subkrypcyjnym a opcyjnym bazuje na tym, iż warrant subskrypcyjny emituje firma na swoje akcje (i może określać w nim ceny objęcia akcji) w trakcie gdy warrant opcyjny możne uplasować na rynku dowolny emitent papierów wartościowych, wskazując dowolny instrument bazowy i jego cenę w określonym punkcie przyszłości. Ponadto, należy mieć na względzie, iż warrant subskrypcyjny zawsze jest papierem wartościowym, w trakcie gdy warranty opcyjne zaliczane są do mniej ostrej kategorii instrumentów pochodnych. Realizacja warrantu opcyjnego Teoretycznie realizacja prawa z warrantu bazuje na tym, iż w określonym momencie przyszłości jego emitent powinien nabyć od posiadacza warrantu lub sprzedać mu instrument bazowy po określonej cenie. Jednak w praktyce dostarczenie instrumentu bazowego zastępowane bywa poprzez rozliczenie pieniężne, wynikające z porównania ceny ustalonej w warrancie i ceny rynkowej. Takie rozliczenie daje większą swobodę w konstruowaniu warrantów, gdyż ich instrumentami bazowymi mogą być także takie prawa majątkowe, których nie da się "dostarczyć" na przykład indeksy giełdowe lub stopy procentowe. W tym ostatnim wypadku warranty opcyjne definiuje się więc jako prawa przysługujące ich nabywcy wobec emitenta do żądania w ustalonym terminie zapłaty stawki zależnej (w sposób określony w warunkach emisji i obrotu) od różnicy między: ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (warrant opcyjny sprzedaży) lub ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (warrant opcyjny kupna). Rodzaje warrantów opcyjnych Można wyróżnić cztery fundamentalne rodzaje warrantów opcyjnych: europejski warrant kupna uprawnia inwestora do nabycia instrumentu bazowego po ustalonej przedtem cenie wykonania, w wyznaczonym dniu wygaśnięcia, albo otrzymania stawki rozliczenia; europejski warrant sprzedaży uprawnia inwestora do sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej przedtem cenie, w wyznaczonym dniu wygaśnięcia, albo otrzymania stawki rozliczenia; amerykański warrant kupna uprawnia inwestora do nabycia instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dowolnym dniu, nie późniejszym niż wyznaczony dzień wygaśnięcia, lub otrzymania w takim dniu stawki rozliczenia; amerykański warrant sprzedaży uprawnia inwestora do sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dowolnym dniu, nie późniejszym niż wyznaczony dzień wygaśnięcia, lub otrzymania w takim dniu stawki rozliczenia. Warranty na giełdzie gdyż wybrane warranty są papierami wartościowymi, to teoretycznie warranty na okaziciela mogą być notowane na giełdzie. Tym niemniej obecnie (jest to 10.01.2007) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie notuje jakichkolwiek serii warrantów. Ostatnie serie warrantów były notowane w dniu 16 grudnia 2005 r. Wszystkie notowane przed tym dniem warranty zostały poprzez ich emitentów wycofane z obrotu giełdowego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie notowała warranty europejskie i amerykańskie na akcje pojedynczych firm, indeksy giełdowego i kontrakty terminowe na WIG20, a więc były to w przeważającej mierze warranty opcyjne a nie subskrypcyjne.

Czym jest Warranty opcyjne znaczenie w Słownik W .