urzędowe interpretacje co to znaczy.
Co znaczy Urzędowe interpretacje przepisów podatkowych? Definicja: Stosownie do swojej właściwości.

Czy przydatne?

Definicja Urzędowe interpretacje przepisów podatkowych

Co to znaczy Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego albo wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika albo inkasenta mają wymóg udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i metody wykorzystania prawa podatkowego w ich indywidualnych kwestiach, gdzie nie toczy się postępowanie podatkowe albo kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek o interpretację Wniosek złożona jest do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego albo wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik albo inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego i własnego stanowiska w kwestii. Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem regulaminów prawa, a udzielenie interpretacji następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Zakres stosowania interpretacji Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji. Interpretacja nie jest z kolei wiążąca dla podatnika, płatnika albo inkasenta. Jeśli jednak podatnik, płatnik albo inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej albo ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia postanowienia jeśli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Wykorzystanie się podatnika, płatnika albo inkasenta do interpretacji nie może mu szkodzić. Nawet jeżeli interpretacja została potem uznana za błędną to w dziedzinie wynikającym z wykorzystania się do interpretacji podatnikowi, płatnikowi albo inkasentowi nie ustala się lub nie określa zobowiązania podatkowego za moment do wywarcia skutku, a również: nie określa dodatkowego zobowiązania w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług; nie wszczyna się postępowania w kwestiach o przestępstwa skarbowe albo wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w takich kwestiach umarza się; nie stosuje się innych sankcji wynikających z regulaminów prawa podatkowego i regulaminów karnych skarbowych. Konsekwencje braku interpretacji w terminie W razie niewydania poprzez organ postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku uznaje się, iż organ ten jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika albo inkasenta zawartym we wniosku. W sytuacjach uzasadnionych złożonością kwestie termin zostać przedłużony do 4 miesięcy. O przedłużeniu terminu organ jest obowiązany zawiadomić wnoszącego wniosek.

Czym jest Urzędowe interpretacje znaczenie w Słownik U .