uchwała podwyższeniu kapitału co to znaczy.
Co znaczy Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego? Definicja: Uchwała o podwyższeniu kapitału.

Czy przydatne?

Definicja Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Co to znaczy Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego firmy akcyjnej powinna zawierać: sumę, o jaką pieniądze zakładowy ma być podwyższony, oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne, szczególne uprawnienia, jeśli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom nowej emisji, cenę emisyjną nowych akcji albo upoważnienie zarządu lub porady nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej, datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub upoważnienie udzielone zarządowi albo radzie nadzorczej do ustalenia tych terminów lub termin zawarcia poprzez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., element wkładów niepieniężnych i ich wycenę i osoby, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeśli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać również dzień, wg którego ustala się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), jeśli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości. Dzień prawa poboru nie może być ustalony potem niż z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Ogłoszony porządek obrad walnego zebrania powinien wskazywać proponowany dzień prawa poboru.

Czym jest Uchwała o podwyższeniu znaczenie w Słownik U .