akcyjnej spółki statut co to znaczy.
Co znaczy Statut spółki akcyjnej? Definicja: Statut firmy akcyjnej powinien określać: firmę i.

Czy przydatne?

Definicja Statut spółki akcyjnej

Co to znaczy Statut firmy akcyjnej powinien określać: firmę i siedzibę firmy, element działalności firmy, czas trwania firmy, jeśli jest oznaczony, wysokość kapitału zakładowego i kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, liczbę akcji poszczególnych rodzajów i powiązane z nimi uprawnienia, jeśli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, nazwiska i imiona lub spółki (nazwy) założycieli, liczbę członków zarządu i porady nadzorczej lub przynajmniej min. albo max. liczbę członków tych organów i podmiot uprawniony do określenia składu zarządu albo porady nadzorczej, pismo do ogłoszeń, jeśli firma zamierza dokonywać ogłoszeń także poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym. Statut powinien także zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec firmy, postanowienia dotyczące: liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku albo w podziale majątku firmy i związanych z nimi praw, wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz firmy, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje, warunków i metody umorzenia akcji, ograniczeń zbywalności akcji, uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 k.s.h., przynajmniej przybliżonej wielkości wszystkich wydatków poniesionych albo obciążających spółkę przez wzgląd na jej utworzeniem. Statut może zawierać postanowienia odmienne, niż przewiduje ustawa, jeśli ustawa na to zezwala. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia, chyba iż z ustawy wynika, iż przewiduje ona wyczerpujące uregulowanie lub dodatkowe postanowienie statutu jest sprzeczne z naturą firmy akcyjnej albo dobrymi obyczajami.

Czym jest Statut spółki akcyjnej znaczenie w Słownik S .