raty sprzedaż co to znaczy.
Co znaczy Sprzedaż na raty? Definicja: Sprzedażą na raty jest dokonana w dziedzinie działalności.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż na raty

Co to znaczy Sprzedażą na raty jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na raty może być poprzez umowę wyłączona albo ograniczona tylko w wypadkach przewidzianych poprzez regulaminy szczególne. Umowa nie może utrudnić kupującemu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, wg wzoru albo na próbę i sprzedaży za cenę ponad dwóch tys. złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić pisemnie wszystkie ważne postanowienia zawartej umowy. Kupujący może płacić raty przed terminem płatności. W przypadku przedterminowej zapłaty kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów Narodowego Banku Polskiego. Zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności nie uiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat jest skuteczne tylko wtedy, gdy było uczynione pisemnie przy zawarciu umowy, a kupujący jest w zwłoce z opłatą przynajmniej dwóch rat, łączna zaś suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. Sprzedawca może odstąpić od umowy na skutek niezapłacenia ceny tylko wtedy, gdy kupujący jest w zwłoce z opłatą przynajmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. W sytuacji takim sprzedawca powinien wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Czym jest Sprzedaż na raty znaczenie w Słownik S .