skarga czynność komornika co to znaczy.
Co znaczy Skarga na czynność komornika? Definicja: Na czynności komornika przysługuje skarga do.

Czy przydatne?

Definicja Skarga na czynność komornika

Co to znaczy Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi odmiennie. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. jeśli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza cechą ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy wg ogólnych zasad. Skargę może złożyć strona albo inna osoba, której prawa zostały poprzez czynności albo zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego i określać zaskarżoną czynność albo czynność, której zaniechano, jak także wniosek o zmianę, uchylenie albo dokonanie czynności wspólnie z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona albo osoba, której prawo zostało poprzez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna albo była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony albo osoby, której prawo zostało poprzez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, gdzie czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni pisemnie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wspólnie z aktami kwestie do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba iż skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego i zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Czym jest Skarga na czynność komornika znaczenie w Słownik S .