bieżące raporty co to znaczy.
Co znaczy Raporty bieżące? Definicja: Kiedy podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czy przydatne?

Definicja Raporty bieżące

Co to znaczy Kiedy podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mają wymóg sporządzać raporty bieżące? Z zastrzeżeniem regulaminów specjalnych emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o: nabyciu albo zbyciu aktywów o znacznej wartości, a również ustanowieniu hipoteki, zastawu albo innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, poprzez emitenta albo jednostkę od niego zależną, pod warunkiem iż wartość hipoteki, zastawu albo innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości stanowi przynajmniej 100 procent wartości aktywów o znacznej wartości, na której zostało ustanowione to prawo, albo ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość stawki 1 mln euro, przeliczonej wg kursu średniego ogłaszanego poprzez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu stworzenia obowiązku informacyjnego, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa; utracie poprzez emitenta albo jednostkę od niego zależną, wskutek zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości; zawarciu poprzez emitenta albo jednostkę od niego zależną znaczącej umowy; spełnieniu się albo niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej poprzez emitenta albo jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej; wypowiedzeniu albo rozwiązaniu umowy będącej znaczną umową w chwili jej wypowiadania albo rozwiązywania, zawartej poprzez emitenta albo poprzez jednostkę od niego zależną; nabyciu albo zbyciu poprzez emitenta albo jednostkę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych poprzez emitenta; udzieleniu poprzez emitenta albo poprzez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu albo pożyczki albo udzieleniu gwarancji, jeśli wartość poręczenia albo gwarancji stanowi równowartość przynajmniej 10 procent kapitałów własnych emitenta; wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego albo organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta albo jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi adekwatnie przynajmniej 10 procent kapitałów własnych emitenta; rejestracji poprzez sąd zmiany wysokości albo struktury kapitału zakładowego emitenta albo jednostki od niego zależnej, z zastrzeżeniem, iż wymóg w odniesieniu informowania o zmianie wysokości kapitału zakładowego jednostki od niego zależnej powstaje w razie zmiany przekraczającej, jednokrotnie albo łącznie w danym roku obrotowym, 10 procent kapitału zakładowego emitenta albo wyrażoną w złotych równowartość stawki 500 tys. euro, przeliczonej wg kursu średniego ogłaszanego poprzez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego; zmianie praw z papierów wartościowych emitenta; emisji obligacji, w razie gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10 procent kapitałów własnych emitenta, i emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji przychodowych; umorzeniu papierów wartościowych emitenta; podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem; połączeniu emitenta z innym podmiotem; podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta; podziale emitenta; podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta; przekształceniu emitenta; wyborze poprzez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu albo innych usług dotyczących sprawozdań finansowych albo skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta; wypowiedzeniu poprzez emitenta albo poprzez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd albo inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych albo skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawartej poprzez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania albo przeglądu sprawozdań finansowych albo skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta; odwołaniu albo rezygnacji osoby zarządzającej albo nadzorującej lub powzięciu poprzez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej albo nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji; powołaniu osoby zarządzającej albo nadzorującej; umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS; złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie, gdy dorobek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wydatków postępowania albo w przypadku stwierdzenia, iż elementy majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym albo hipoteką, a pozostały jego dorobek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie wydatków postępowania, ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania układowego, odrzuceniu podania o dopuszczenie do zawarcia układu, odmowie dopuszczenia do zawarcia układu, zawieszeniu postępowania układowego albo jego umorzeniu, uchyleniu układu, umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej albo administracyjnej z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy większej od wydatków postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego i ukończeniu postępowania upadłościowego - dotyczący do emitenta albo jednostki od niego zależnej; sporządzeniu prognozy wyników finansowych emitenta albo jego ekipy kapitałowej, jeśli emitent podjął decyzję o jej przekazaniu do informacje publicznej; przyznaniu albo zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta.

Czym jest Raporty bieżące znaczenie w Słownik R .