przyjęcie odrzucenie spadku co to znaczy.
Co znaczy Przyjęcie lub odrzucenie spadku? Definicja: Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku albo.

Czy przydatne?

Definicja Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Co to znaczy Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku albo z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje nię miejsce zamieszkania albo pobytu składającego oświadczenie. Notariusz albo sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wspólnie z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia, o których mowa ponad, mogą być także składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Jeśli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół. Oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku powinno zawierać: imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci i miejsce jego ostatniego zamieszkania; tytuł powołania do spadku; treść złożonego oświadczenia. Oświadczenie powinno także zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak także wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, i danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy lub prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego albo o stwierdzeniu zgonu, jeśli dowody te nie zostały już poprzednio złożone. O przyjęciu albo odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które wg oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności. jeśli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był wcześniej sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Czym jest Przyjęcie lub odrzucenie znaczenie w Słownik P .