wierzytelności przelew co to znaczy.
Co znaczy Przelew wierzytelności? Definicja: Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść.

Czy przydatne?

Definicja Przelew wierzytelności

Co to znaczy Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba iż sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Wspólnie z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelakie powiązane z nią prawa, zwłaszcza roszczenie o zaległe odsetki. Umowa sprzedaży, wymiany, darowizny albo inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba iż przepis specjalny stanowi odmiennie lub iż strony odmiennie postanowiły. Jeśli z kolei zawarcie umowy przelewu następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, z zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia albo z innego zdarzenia, ważność umowy przelewu zależy od istnienia tego zobowiązania. Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba iż w momencie spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Reguła ta stosuje się adekwatnie do innych czynności prawnych dokonanych pomiędzy dłużnikiem a poprzednim wierzycielem. Dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelakie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w momencie powzięcia informacje o przelewie. Dłużnik może także z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem zbywcy, chociażby stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu poprzez dłużnika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem zbywcy stała się wymagalna potem niż wierzytelność będąca obiektem przelewu.

Czym jest Przelew wierzytelności znaczenie w Słownik P .