transgraniczny przelew co to znaczy.
Co znaczy Przelew transgraniczny? Definicja: Przy wykonywaniu zlecanych poprzez klientów banków.

Czy przydatne?

Definicja Przelew transgraniczny

Co to znaczy Przy wykonywaniu zlecanych poprzez klientów banków poleceń przelewu i wpłat gotówkowych w obrocie z krajami członkowskimi w stawce nieprzekraczającej równowartości w złotych 50.000 euro przeliczonej wg kursów średnich ogłaszanych poprzez Narodowy Bank Polski w dniu przyjęcia zlecenia, zwanych dalej "przelewami transgranicznymi", banki są obowiązane do: złożenia przed przyjęciem dyspozycji od klienta - na jego żądanie - oświadczenia, dotyczącego przelewu transgranicznego, którego przedmioty zostały wskazane poprzez klienta, zawierającego zwłaszcza termin wykonania przelewu, wysokość opłat i prowizji, z wyłączeniem wydatków związanych z zastosowaniem kursów walut obcych w złotych, wykonania przelewu transgranicznego w pełnej stawce objętej zleceniem, chyba iż zleceniodawca określił, iż wydatki pokrywa w całości albo części beneficjent; nie wyklucza to uprawnień banku beneficjenta do pobierania opłat związanych z prowadzeniem jego rachunku wedle obowiązującymi przepisami, wykonania przelewu transgranicznego przez uznanie rachunku banku beneficjenta, w terminie do końca piątego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zlecenia poprzez bank zleceniodawcy, chyba iż inny termin został ustalony w umowie między zleceniodawcą a bankiem zleceniodawcy, uznania rachunku bankowego beneficjenta poprzez bank beneficjenta do końca dnia roboczego następującego po dniu uznania rachunku banku beneficjenta, chyba iż inny termin został ustalony między bankiem beneficjenta a beneficjentem. W razie opóźnienia w wykonaniu przelewu transgranicznego: bank zleceniodawcy wypłaca zleceniodawcy odsetki ustawowe od stawki objętej zleceniem za moment liczony od końca terminu umownego, albo w razie braku takiego terminu - od końca piątego dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia zlecenia - do dnia uznania rachunku banku beneficjenta, bank beneficjenta, jeśli nie uzna rachunku beneficjenta w terminach ustalonych w ust. 1 pkt 4, wypłaca beneficjentowi odsetki ustawowe od stawki objętej zleceniem za moment od końca umownego terminu, albo w razie braku takiego terminu - od końca dnia roboczego, następującego po dniu uznania rachunku banku beneficjenta - do dnia, gdzie został uznany rachunek beneficjenta. w razie niewykonania przyjętych zleceń przelewu transgranicznego, bank zleceniodawcy obowiązany jest uznać rachunek zleceniodawcy albo postawić do jego dyspozycji, na jego wniosek, w terminie 14 dni roboczych następujących po dniu złożenia wniosku, kwotę objętą zleceniem, nie więcej jednak niż do równowartości w złotych stawki 12.500 euro przeliczonej wg kursu średniego ogłaszanego poprzez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w chwili przyjęcia zlecenia poprzez bank zleceniodawcy, zwiększoną o odsetki ustawowe za moment od dnia zlecenia do dnia uznania jego rachunku stawką odszkodowania albo postawienia do jego dyspozycji tej stawki i zwiększoną o opłacone poprzez zleceniodawcę wydatki powiązane z wykonaniem zlecenia, jeśli po przyjęciu zlecenia poprzez bank zleceniodawcy odpowiednia stawka nie wpłynęła na rachunek banku beneficjenta. Bank zleceniodawcy zwolniony jest z powyższego obowiązku, jeśli stawką objętą zleceniem został przedtem uznany rachunek banku beneficjenta.

Czym jest Przelew transgraniczny znaczenie w Słownik P .