przedsiębiorstwo co to znaczy.
Co znaczy Przedsiębiorstwo? Definicja: Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników.

Czy przydatne?

Definicja Przedsiębiorstwo

Co to znaczy Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono zwłaszcza: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości albo ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, i inne prawa rzeczowe do nieruchomości albo ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości albo ruchomości i prawa do korzystania z nieruchomości albo ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czynność prawna mająca za element przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba iż co innego wynika z treści czynności prawnej lub z regulaminów specjalnych.

Czym jest Przedsiębiorstwo znaczenie w Słownik P .