pozew uchylenie uchwały co to znaczy.
Co znaczy Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki? Definicja: Uchwała walnego.

Czy przydatne?

Definicja Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki

Co to znaczy Uchwała walnego zebrania firmy akcyjnej sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w biznes firmy albo mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko firmie powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zebrania przysługuje: zarządowi, radzie nadzorczej i poszczególnym członkom tych organów, akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; obowiązek głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w razie wadliwego zwołania walnego zebrania albo także powzięcia uchwały w kwestii nieobjętej porządkiem obrad. Zaskarżenie uchwały walnego zebrania nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może chociaż zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. w razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zebrania sąd, na wniosek pozwanej firmy, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości wydatków sądowych i wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zebrania należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacje o uchwale, nie potem jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. w razie firmy publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania informacje o uchwale, nie potem jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.

Czym jest Pozew o uchylenie uchwały znaczenie w Słownik P .