pozew ochronę dóbr osobtych co to znaczy.
Co znaczy Pozew o ochronę dóbr osobistych? Definicja: Dobra osobiste człowieka, jak zwłaszcza.

Czy przydatne?

Definicja Pozew o ochronę dóbr osobistych

Co to znaczy Dobra osobiste człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych regulaminach. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba iż nie ono jest bezprawne. W przypadku dokonanego naruszenia może on również żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, zwłaszcza ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on także żądać zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel socjalny. Jeśli w wyniku naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Regulaminy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych regulaminach, zwłaszcza w prawie autorskim i w prawie wynalazczym.

Czym jest Pozew o ochronę dóbr znaczenie w Słownik P .