przeciwegekucyjne powództwo co to znaczy.
Co znaczy Powództwo przeciwegekucyjne? Definicja: Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia.

Czy przydatne?

Definicja Powództwo przeciwegekucyjne

Co to znaczy Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu lub gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; po stworzeniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zjawisko, w wyniku którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć również na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a również zarzucie spełnienia świadczenia, jeśli zarzut ten nie był obiektem rozpoznania w kwestii; małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c., wykaże, iż egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, nie mniej jednak małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, ale również zarzuty, których jego małżonek przedtem nie mógł podnieść. jeśli fundamentem egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, iż zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

Czym jest Powództwo przeciwegekucyjne znaczenie w Słownik P .