postępowanie sądowe co to znaczy.
Co znaczy Postępowanie sądowe i egzekucyjne? Definicja: Istnieją dwa zasadnicze rodzaje postępowań.

Czy przydatne?

Definicja Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Co to znaczy Istnieją dwa zasadnicze rodzaje postępowań sądowych: cywilne i karne. Postępowanie cywilne obejmuje tak zwany kwestie cywilne, a więc kwestie ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także kwestie z zakresu ubezpieczeń socjalnych i inne kwestie, do których regulaminy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw specjalnych. Z kolei kwestie karne dotyczą odpowiedzialności sprawcy, który popełnił gest zakazany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak także na polskim statku wodnym albo powietrznym, chyba iż umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi odmiennie. W aktualnym stanie rozwoju naszego serwisu, nie analizujemy problemów związanych z postępowaniem karnym, jednakże omawiamy takie problemy, jak przestępczość gospodarcza, w tym oszustwo kapitałowe, przekupstwo menedżerskie i manipulację instrumentem finansowym. W obrębie spraw cywilnych możemy wyróżnić dwa fundamentalne rodzaje postępowań: procesowe i nieprocesowe. Różnica pomiędzy nimi bazuje na tym, iż mechanizm ma z definicji charakter sporu pomiędzy stronami, który zostaje przedstawiony sądowi do rozstrzygnięcia - występują więc tutaj przyczyna, który składa pozew i pozwany, wobec którego przyczyna kieruje określone żądania. Niezależnie od nich może pojawić się także interwenient kluczowy lub interwenient uboczny (por. interwencja kluczowa i uboczna). Z kolei nieproces to raczej rodzaj problemu, który jeden albo kilka podmiotów przedstawia sądowi do oceny. Nie mamy więc tutaj pozwu, lecz wniosek, zaś toku kwestie nie występują przyczyna i pozwany, lecz wnioskodawca i inni uczestnicy postępowania. Nie wymienia to oczywiście faktu, iż interesy uczestników postępowania mogą być w praktyce sprzeczne. Dotyczący ds. spornych należy także zwrócić uwagę na alternatywne rozwiązywanie sporów, która to nazwa obejmuje mediację, arbitraż i postępowanie pojednawcze. Równocześnie ze złożeniem powództwa lub nawet przedtem można także wszcząć postępowanie zabezpieczające. Ogólną zasadą jest, iż kwestie cywilne są rozstrzygane w procesie - chyba, iż przepis specjalny stanowi odmiennie. Warto jest także pamiętać, iż mechanizm może być prowadzony na zasadach ogólnych lub jako tak zwany postępowanie odrębne, do którego stosuje się szereg odmiennych reguł. Do grona postępowań odrębnych należą postępowania w kwestiach małżeńskich, w tym kwestie o rozwód i separację, postępowanie w kwestiach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń socjalnych, postępowanie o naruszenie posiadania, postępowanie w kwestiach gospodarczych, w tym postępowanie w kwestiach z zakresu ochrony konkurencji, postępowanie w kwestiach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, postępowanie w kwestiach z zakresu regulacji energetyki, postępowanie w kwestiach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty i postępowanie w kwestiach z zakresu regulacji transportu kolejowego. Jeszcze innym rodzajem mechanizmów są: postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze, które polegają na tym, iż w przypadkach bardziej oczywistych stosuje się uproszczone procedury wydawania wyroków (w tym wypadku są nimi: nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym). Początkiem postępowania procesowego jest więc pozew, który składa przyczyna lub pełnomocnik procesowy, którego umocowanie stanowią pełnomocnictwo procesowe. Pozew musi być opłacony (wysokość wpisu przeważnie jest determinowana poprzez wartość przedmiotu sporu) - chyba, iż przyczyna jest zwolniony od wydatków sądowych. Pozew powinien spełniać także inne obowiązki przewidziane przepisami prawa na przykład w postępowaniu uproszczonym powinien być złożony na formularzu urzędowym, a w kwestii gospodarczej przyczyna powinien dołączyć do pozwu między innymi odpis reklamacji albo wezwania pozwanego do dobrowolnego spełnienia żądania. Pozew, który trafił do właściwego sądu (który ustala cecha ogólna lub cecha przemienna lub cecha wyłączna) jest przekazywany do rozpoznania na posiedzeniu sądowym, którym jest rozprawa lub posiedzenie niejawne. W toku kwestie sąd prowadzi postępowanie dowodowe, w tym bada dokumenty, zeznania świadków i opinie biegłych, prowadzi oględziny i przesłuchanie stron. Po zamknięciu rozprawy sąd dokonuje rozstrzygnięcia kwestie wyrokiem, który w pewnych wypadkach musi się uprawomocnić zanim trafimy z nim do przymusowej egzekucji poprzez komornika, zaś w innych może podlegać natychmiastowemu wykonaniu ( tak zwany natychmiastowa wykonalność wyroku). Co do zasady wyrok prawomocny lub natychmiastowo wykonalny stanowi ( tak zwany tytuł egzekucyjny, co znaczy, iż można zwrócić się do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu takiej klauzuli wyrok to tytuł wykonawczy, a więc dokument z którym możemy już udać się do komornika. Warto pamiętać, iż wyrok z klauzulą wykonalności to nie jedyny tytuł wykonawczy - podobną rolę spełnia na przykład bankowy tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Z drugiej strony, należy mieć na względzie, iż nawet gdy komornik przystąpi już do czynności egzekucyjnych, dłużnik ciągle może się bronić, składając powództwo przeciwegekucyjne lub skargę na czynność komornika. W pewnych wypadkach sąd wydaje wyrok zaoczny, a możliwe jest także sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków poprzez sąd. Jeżeli sąd nie wydaje wyroku, to na mocy regulaminów specjalnych sprawę rozstrzyga nakaz zapłaty. Oprócz tego istnieją jeszcze postanowienia sądu, które są wydawane, jeśli kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje wydania wyroku albo nakazu zapłaty, a również zarządzenia przewodniczącego. Od niekorzystnego wyroku przysługuje apelacja, od postanowienia - zażalenie, zaś na orzeczenie referendarza sądowego - skarga. Odrębnymi środkami, dostępnymi jeszcze w ramach pierwszej instancji są sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty i sprzeciw od wyroku zaocznego. W pewnych przypadkach możliwe jest także wyłączenie sędziego od rozstrzygania konkretnej kwestie, które musi jednak nastąpić przed rozstrzygnięciem kwestie. Jeżeli przepis na to zezwala, to od wyroku lub postanowienia sądu drugiej instancji można złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem lub złożyć skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Tak w ogólnym zarysie kształtuje się postępowanie procesowe. Z kolei nieprocesami są kwestie z zakresu prawa osobowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, a również wybrane kwestie z zakresu prawa rzeczowego. Na mocy regulaminów specjalnych w nieprocesie prowadzi się także postępowanie rejestrowe przed KRS i postępowanie o wpis w księdze wieczystej: ds. z zakresu prawa osobowego zalicza się postępowanie o uznanie za zmarłego, postępowanie o stwierdzenie zgonu i postępowanie o ubezwłasnowolnienie; ds. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zalicza się kwestie małżeńskie, inne kwestie rodzinne i kwestie opiekuńcze, kwestie z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, kwestie o przysposobienie, kwestie z zakresu opieki, kwestie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej albo pozostającej pod opieką i kwestie z zakresu kurateli; ds. z zakresu prawa rzeczowego, które rozstrzyga się w nieprocesie należą: stwierdzenie zasiedzenia, kwestie o przepadek rzeczy, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, postępowanie wieczystoksięgowe; z kolei postępowanie spadkoweobejmuje takie zagadnienia, jak ogłoszenie testamentu, przyjęcie albo odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku czy także dział spadku.

Czym jest Postępowanie sądowe i znaczenie w Słownik P .