pojednawcze postępowanie co to znaczy.
Co znaczy Postępowanie pojednawcze? Definicja: Kwestie cywilne, których charakter na to zezwala.

Czy przydatne?

Definicja Postępowanie pojednawcze

Co to znaczy Kwestie cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną tylko wtedy, jeśli jej treść jest niezgodna z prawem albo zasadami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednoosobowym. Z posiedzenia spisuje się protokół, a jeśli doszło do ugody, osnowę jej wciąga się do protokołu. Strony podpisują ugodę; niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

Czym jest Postępowanie pojednawcze znaczenie w Słownik P .