podwyższenie kapitału co to znaczy.
Co znaczy Podwyższenie kapitału zakładowego (w spółce akcyjnej)? Definicja: Podwyższenie kapitału.

Czy przydatne?

Definicja Podwyższenie kapitału zakładowego (w spółce akcyjnej)

Co to znaczy Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze: złożenia oferty poprzez spółkę i jej przyjęcia poprzez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty następuje pisemnie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna), zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia wedle art. 440 § 1 k.s.h., skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta). Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu przynajmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego. Regulaminu nie stosuje się w razie łączenia się firm. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w razie akcji nowej emisji będących obiektem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym załączonym do zawiadomienia dotyczącego tych akcji, na podstawie regulaminów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego mechanizmu obrotu i o spółkach publicznych - od dnia adekwatnie zatwierdzenia prospektu lub złożenia zawiadomienia, nie mniej jednak wniosek o zatwierdzenie prospektu lub zawiadomienie nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd dokona zwrotu wkładów pieniężnych albo niepieniężnych osobom, które objęły akcje, najpóźniej z upływem miesiąca od bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w § 4, a w razie zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, przed upływem miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji. Przepis ten nie narusza art. 438 § 3 i § 4 i art. 439 § 3 k.s.h.

Czym jest Podwyższenie kapitału znaczenie w Słownik P .