operacyjny podręcznik co to znaczy.
Co znaczy Podręcznik operacyjny? Definicja: Książka operacyjny ma do spełnienia dwa fundamentalne.

Czy przydatne?

Definicja Podręcznik operacyjny

Co to znaczy Książka operacyjny ma do spełnienia dwa fundamentalne zadania. W pierwszej kolejności zawiera on opis zasad, wg których franczyzobiorca ma prowadzić działalność w ramach danego mechanizmu franczyzowego. Dlatego także książka operacyjny powinien być bardzo obszerny i wnikliwie opisywać wszystkie aspekty działalności prowadzonej poprzez franczyzobiorcę. Z drugiej strony dzięki swej szczegółowości, a niekiedy nawet drobiazgowości, książka operacyjny ma za zadanie umożliwić franczyzodawcy należytą ochronę jego koncepcji działalności, know-how i tajemnic handlowych. Poniżej przedstawiamy wiadomości na temat podstawowych przedmiotów wchodzących w skład poprawnie skonstruowanego podręcznika operacyjnego. Nie to jest oczywiście pełen katalog zagadnień, bo każda branża posiada specyficzne dla siebie cechy, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach podręcznika operacyjnego. Nie ulega gdyż wątpliwości, iż książka operacyjny na przykład dla restauracji szybkiej obsługi będzie w wielu fragmentach istotnie się różnił od podręcznika dla warsztatu samochodowego. Wprowadzenie Krótka charakterystyka mechanizmu franczyzowego i filozofii prowadzenia działalności gospodarczej franczyzodawcy. Tutaj również franczyzodawca powinien wskazać w ogólnym zarysie czego oczekuje od franczyzobiorcy i na co franczyzobiorca może liczyć z jego strony. Mechanizm franczyzowy Dokładny opis zasad działania mechanizmu franczyzowego określający w jaki sposób funkcjonują jego poszczególne przedmioty i jakie są wzajemne zależności między franczyzodawcą a franczyzobiorca. Wyposażenie Lista wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach mechanizmu franczyzowego wspólnie z instrukcjami obsługi dostarczonymi poprzez dostawców sprzętu. Należy tu również zamieścić wskazówki jak usuwać fundamentalne i przeważnie powtarzające się usterki i listę adresów i telefonów do dostawców wyposażenia i punktów serwisowych. Regularnie także franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy projekt architektoniczny lokalu. Procedury organizacyjne Ten rozdział jest z reguły podzielony na sporo podrozdziałów, które obejmują takie sprawy jak: Dni/godziny otwarcia; Opisy stanowisk pracy zawierające szczegółowe zakresy obowiązków dla każdego z pracowników; Szkolenia pracowników; Wymogi co do ubioru i prezencji pracowników; Procedury zatrudniania pracowników; Dyscyplinę pracy; Wymogi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Standardowe formularze i procedury; Zalecenia i rekomendacje co do polityki cenowej;Politykę zaopatrzenia ze wskazaniem źródeł dostaw; Standardy jakości produktów/usług, w tym procedury reklamacyjne; Księgowość - precyzyjny opis standardów w dziedzinie rachunkowości jakie powinien stosować franczyzobiorca i informacji finansowych, które powinien udostępniać franczyzodawcy. Wskazane jest także ustalenie w tym miejscu metod prowadzenia i gromadzenia poprzez franczyzobiorcę odpowiedniej dokumentacji finansowej; Koszty franczyzowe - szczegółowa procedura obliczania opłat, które franczyzobiorca jest zobowiązany uiszczać na rzecz franczyzodawcy, wraz ze wzorami odpowiednich formularzy; Procedury kontroli przepływu gotówki i operacji bankowych, włączając w to procedury postępowania z czekami i kartami płatniczymi i kredytowymi; Ubezpieczenia - wymogi co do zakresu ubezpieczenia jakie powinien wykupić franczyzobiorca, ewentualnie szczegóły programu ubezpieczeniowego oferowanego poprzez albo za pośrednictwem franczyzodawcy; Procedury kontroli zapasów; Reklama i marketing - fundamentalne wskazówki w dziedzinie technik marketingowych i sprzedaży służących w systemie franczyzowym; reklama w punkcie sprzedaży; opis działań public relations służących poprzez mechanizm franczyzowy; instrukcje na temat metody zorganizowania kampanii promocyjnej przez wzgląd na otwarciem poprzez franczyzobiorcę jego punktu sprzedaży/usługowego; wymogi w dziedzinie wykorzystywania poprzez franczyzobiorcę znaków towarowych i innych oznaczeń wyróżniających mechanizm franczyzowy; pełny opis tak zwany Corporate Identity mechanizmu franczyzowego; Lista podstawowych regulaminów prawnych, z którymi powinien zapoznać się franczyzobiorca. Standardowe formularze W tej części powinny się znaleźć wzory wszystkich formularzy stosowanych poprzez franczyzobiorców w ich działalności, włączając w to te formularze, które znajdują się już w innych rozdziałach podręcznika. Ponadto należy tu umieścić wzory umów o pracę, umów zobowiązujących pracowników franczyzobiorcy do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, wzory innych umów stosowanych poprzez franczyzobiorców w codziennej działalności ( na przykład umowy zlecenia czy umowy o dzieło), a również umów stosowanych w kontaktach z klientami. Spis pracowników franczyzodawcy Spis pracowników franczyzodawcy, ze wskazaniem osób, z którymi należy się kontaktować w danych aspektach prowadzonej działalności franczyzowej. Podręcznik telefoniczna Kolekcja wszystkich adresów i numerów telefonów, które mogą być przydatne franczyzobiorcy w jego działalności. Każdy franczyzodawca powinien być świadom, iż należy na bieżąco uaktualniać książka operacyjny, tak by jego mechanizm franczyzowy nadążał za przemianami na rynku. Wszelakie zmiany i modyfikacje podręcznika powinny być dokonywane w formie suplementu albo modyfikacji dotychczasowej treści i niezwłocznie udostępniane franczyzobiorcom.

Czym jest Podręcznik operacyjny znaczenie w Słownik P .