procesowe pełnomocnictwo co to znaczy.
Co znaczy Pełnomocnictwo procesowe? Definicja: Pełnomocnikiem może być adwokat albo radca prawny, a.

Czy przydatne?

Definicja Pełnomocnictwo procesowe

Co to znaczy Pełnomocnikiem może być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w stałym relacji zlecenia, jeśli element kwestie wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak także rodzice, małżonek, rodzeństwo albo zstępni strony i osoby pozostające ze stroną w relacji przysposobienia. Pełnomocnikiem osoby prawnej albo przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być także pracownik tej jednostki lub jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych regulaminów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi albo radcy prawnemu, jeśli została do tego upoważniona poprzez ten podmiot. W kwestiach o określenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być także przedstawiciel właściwego w kwestiach z zakresu pomocy socjalnej organu jednostki samorządu terytorialnego i organizacji socjalnej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie. Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, lista tych organizacji socjalnych. W kwestiach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być także przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem. W kwestiach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W kwestiach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być także przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą kwestie popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron poprzez adwokatów albo radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy również czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od wydatków sądowych i o ustanowienie adwokata albo radcy prawnego i gdy stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym albo pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz lub prof. albo lekarz habilitowany nauk prawnych, a również gdy stroną, jej organem albo jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat albo radca prawny.

Czym jest Pełnomocnictwo procesowe znaczenie w Słownik P .