naruszenie dyscypliny co to znaczy.
Co znaczy Naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Definicja: Naruszeniem dyscypliny finansów.

Czy przydatne?

Definicja Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Co to znaczy Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest między innymi: nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo innej jednostki sektora finansów publicznych lub określenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; niepobranie albo niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo innej jednostki sektora finansów publicznych lub pobranie albo dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo innej jednostki sektora finansów publicznych lub dopuszczenie do przedawnienia tej należności; niedochodzenie nadmiernie albo nienależnie pobranych środków pochodzących: z budżetu UE, ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w lit. a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie poprzez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego albo innej jednostce sektora finansów publicznych w wyniku zaniedbania albo niewypełnienia obowiązków w dziedzinie kontroli finansowej.

Czym jest Naruszenie dyscypliny znaczenie w Słownik N .