finansowym instrumentem co to znaczy.
Co znaczy Manipulacja instrumentem finansowym? Definicja: W prawie polskim manipulację instrumentem.

Czy przydatne?

Definicja Manipulacja instrumentem finansowym

Co to znaczy W prawie polskim manipulację instrumentem finansowym stanowi: składanie zleceń albo zawieranie transakcji wprowadzających albo mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży albo ceny instrumentu finansowego, chyba iż przyczyny tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia albo zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym; składanie zleceń albo zawieranie transakcji powodujących nienaturalne albo sztuczne określenie się ceny jednego albo kilku instrumentów finansowych, chyba iż przyczyny tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia albo zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym; składanie zleceń albo zawieranie transakcji, z zamierzeniem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których naprawdę jest dokonywana dana czynność prawna; rozpowszechnianie dzięki środków masowego przekazu, w tym internetu, albo w inny sposób fałszywych albo nierzetelnych informacji lub pogłosek, które wprowadzają albo mogą wprowadzać w błąd w dziedzinie instrumentów finansowych: poprzez dziennikarza - jeśli nie działał z zachowaniem należytej staranności zawodowej lub jeśli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią albo pośrednią korzyść majątkową albo osobistą dla siebie albo innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności, poprzez inną osobę - jeśli wiedziała albo przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, iż to są wiadomości nieprawdziwe albo wprowadzające w błąd; składanie zleceń albo zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd lub zastosowanie ich błędu, co do ceny instrumentów finansowych; zapewnianie kontroli nad popytem albo podażą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu albo w sposób powodujący bezpośrednie albo pośrednie ustalanie cen nabycia albo zbycia instrumentów finansowych; nabywanie albo zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań; uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych albo ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny albo regularny, na cenę posiadanych instrumentów finansowych, jeżeli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt interesu. [Podstawa prawna: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi] W prawie UE termin występuje bliskoznaczne definicja "manipulacja na rynku", które znaczy: zawieranie transakcji albo składanie zleceń: które dają, albo najprawdopodobniej dawałyby, fałszywe albo wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży, popytu albo ceny instrumentów finansowych, albo które zapewniają, poprzez osobę albo osoby działające w porozumieniu, cenę jednego albo kilku instrumentów finansowych na nienormalnym albo sztucznym poziomie, jeśli osoba uczestnicząca w tych transakcjach albo składająca zlecenia nie wykaże, iż powody takiego działania są zgodne z prawem i iż te transakcje albo zlecenia są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi na danym rynku regulowanym; zawieranie transakcji albo składanie zleceń przy zastosowaniu fikcyjnych procedur albo innych form oszustw albo podstępów; rozpowszechnianie informacji przez media, również internet, albo innymi metodami, które dają, albo mogłyby dawać, fałszywe albo wprowadzające w błąd sygnały dotyczący do instrumentów finansowych, w tym upowszechnianie plotek i informacji fałszywych i wprowadzających w błąd, jeśli osoba upowszechniająca wiedziała albo powinna była wiedzieć, iż wiadomości te są fałszywe albo wprowadzające w błąd. dotyczący do dziennikarzy działających w ramach swoich obowiązków zawodowych takie rozpowszechnianie informacji ocenia się, bez uszczerbku dla regulaminów art. 11, uwzględniając zasady regulujące wykonywanie tego zawodu, chyba iż osoby te osiągają bezpośrednio albo pośrednio korzyści albo zyski z upowszechniania przedmiotowych informacji. Odznacza się zwłaszcza następujące przypadki podstawowych definicji zawartych ponad w lit. a), b) i c): zachowanie osoby albo osób działających w porozumieniu mające na celu zapewnienie pozycji dominującej nad podażą albo popytem na instrument finansowy, które skutkuje określenie, bezpośrednio albo pośrednio, cen nabycia albo zbycia albo stwarza inne nieuczciwe warunki transakcji, nabywanie albo zbywanie instrumentów finansowych na zamknięciu rynku wywołujące sukces wprowadzenia w błąd inwestorów kierujących się ceną zamknięcia, osiąganie korzyści z okazjonalnego albo regularnego dostępu do mediów szablonowych albo elektronicznych przez wyrażanie opinii o instrumencie finansowym ( albo pośrednio o jego emitencie) przy uprzednim zajęciu stanowiska wobec tego instrumentu finansowego i korzystanie w następstwie z wpływu, jaki ma wyrażona opinia na cenę tego instrumentu bez jednoczesnego ujawnienia tego konfliktu interesów we właściwy i efektywny sposób. [Podstawa prawna: instrukcja w kwestii wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)] źródło:www.skarbiec.biz

Czym jest Manipulacja instrumentem znaczenie w Słownik M .