kompensata co to znaczy.
Co znaczy Kompensata? Definicja: Praktyka gospodarcza zachęca do poszukiwania pragmatycznych.

Czy przydatne?

Definicja Kompensata

Co to znaczy Praktyka gospodarcza zachęca do poszukiwania pragmatycznych sposobów wygaszania zobowiązań i przez wzgląd na tym ukształtowały się w obrocie umowy (porozumienia) kompensacyjne, z udziałem wielu podmiotów (przynajmniej trzech), prowadzące do umarzania zobowiązań w sposób bezgotówkowy. Taki sposób "likwidowania" zobowiązań i wierzytelności jest aprobowany w doktrynie i judykaturze. Definicja "kompensaty" (odpowiednika potrącenia) tu jest używane do odróżnienia potrącenia umownego od potrącenia ustawowego (art. 498 i kolejne k.c.) i urzeczywistnia się w porozumieniu kompensacyjnym, będącym pozakodeksową umową, której podstawę prawną stanowi art. 353[1] k.c. Umowa taka umożliwia dokonywania przesunięć majątkowych pomiędzy stronami, przeważnie wskutek przelewu wierzytelności, przejęcia długu i zwolnienia z długu i prowadzi z powodu do umorzenia ich zobowiązań z wynikiem ex nunc (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2005 r., V CK 404/04, niepubl.). Specyfika takich wielostronnych porozumień bazuje między innymi na tym, iż mamy do czynienia z jednej strony z umową wielu podmiotów, a równocześnie w jej obrębie dochodzi do umownych stosunku dwustronnych pomiędzy bezpośrednimi kontrahentami, na podstawie istniejących tylko pomiędzy nimi więzi prawnych. Wielość tych stosunku prawnych utrudnia czasem rozwikłania kwestii spornych na różnych ogniwach "łańcucha kompensacyjnego".

Czym jest Kompensata znaczenie w Słownik K .