jednostki kierownik co to znaczy.
Co znaczy Kierownik jednostki? Definicja: quot;Kierownik jednostki" to definicja pochodzące z.

Czy przydatne?

Definicja Kierownik jednostki

Co to znaczy "Kierownik jednostki" to definicja pochodzące z ustawy o rachunkowości, pod którym rozumie się osobę albo organ jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo legalnie własności - uprawniony jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych poprzez jednostkę. W razie firmy jawnej i firmy cywilnej za kierownika jednostki uważane jest - wspólników prowadzących kwestie firmy, w razie firmy partnerskiej - wspólników prowadzących kwestie firmy lub zarząd, a dotyczący do firmy komandytowej i firmy komdandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących kwestie firmy. w razie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważane jest tę osobę; przepis ten stosuje się adekwatnie do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważane jest także likwidatora, a również syndyka albo zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym, jeśli prowadzą przedsiębiorstwo upadłego. Jakie skutki praktyczne wiążą się ze sprawowaniem funkcji "kierownika jednostki"? Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w dziedzinie rachunkowości ustalonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, także w razie, gdy określone wymagania w dziedzinie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności poprzez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. w razie gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Pośród innych obowiązków, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie potem niż pośrodku 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu albo umowy. Sprawozdanie takie podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Czym jest Kierownik jednostki znaczenie w Słownik K .