płatnicze karty co to znaczy.
Co znaczy Karty płatnicze? Definicja: Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i.

Czy przydatne?

Definicja Karty płatnicze

Co to znaczy Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki albo dokonywania zapłaty, a w razie karty wydanej poprzez bank albo instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - również do dokonywania wypłaty gotówki albo zapłaty z wykorzystaniem kredytu. poprzez umowę o kartę płatniczą wydawca karty płatniczej zobowiązuje się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy zastosowaniu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wspólnie z należnymi wydawcy stawkami opłat i prowizji albo do spłaty swoich zobowiązań na rachunek wskazany poprzez wydawcę. Podmioty niebędące bankami obowiązane są zgłosić do NBP zamierzenie rozpoczęcia działalności polegającej na wydawaniu kart płatniczych, w terminie przynajmniej miesiąca przed jej rozpoczęciem. Posiadacz jest obowiązany do: przechowywania karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyjnego, z zachowaniem należytej staranności; nieprzechowywania karty płatniczej wraz z kodem identyfikacyjnym; niezwłocznego zgłoszenia wydawcy straty albo zniszczenia karty płatniczej; nieudostępniania karty płatniczej i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym. Wydanie karty następuje po zawarciu umowy o kartę płatniczą. Do chwili jej wydania wydawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z użycia karty poprzez osobę nieuprawnioną. Karta płatnicza może być stosowana wyłącznie poprzez osobę, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie płatniczej. Wydawca jest obowiązany przyjmować poprzez całą dobę zgłoszenia posiadaczy albo użytkowników kart płatniczych o utracie albo zniszczeniu karty płatniczej, dokonywane przy użyciu dostępnych środków komunikowania. Wydawca jest obowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń straty albo zniszczenia karty, zawierającego dane o numerze karty, osobie zgłaszającej, okolicznościach, wraz ze wskazaniem daty, godziny i minuty przyjęcia zgłoszenia.

Czym jest Karty płatnicze znaczenie w Słownik K .