dominująca jednostka co to znaczy.
Co znaczy Jednostka dominująca? Definicja: Definicja "jednostka dominująca" pochodzi z.

Czy przydatne?

Definicja Jednostka dominująca

Co to znaczy Definicja "jednostka dominująca" pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie znaczy ono spółkę handlową, sprawującą kontrolę albo współkontrolę nad inną jednostką, a zwłaszcza: posiadającą bezpośrednio albo pośrednio poprzez udziały przewarzająca część ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), również na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu wedle wolą jednostki dominującej, albo uprawnioną do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki (zależnej) w sposób samodzielny albo poprzez wyznaczone poprzez siebie osoby albo jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu albo umowy firmy, łącznie z jednostką dominującą, przewarzająca część ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, albo uprawnioną jako udziałowiec do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających albo nadzorczych innej jednostki (zależnej), albo będącą udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, pośrodku bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią równocześnie więcej niż połowę składu zarządu tej jednostki (zależnej) albo osoby, które zostały powołane do pełnienia tych funkcji w skutku wykonywania poprzez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki (zależnej), albo będącą udziałowcem albo wspólnikiem innej jednostki współzależnej niebędącej firmą handlową i sprawującą współkontrolę nad tą jednostką razem z innymi uprawnionymi do głosu. Na gruncie innych gałęzi prawa definicją zbliżonym do "jednostki dominującej" jest "podmiot dominujący".

Czym jest Jednostka dominująca znaczenie w Słownik J .