finansowa instytucja co to znaczy.
Co znaczy Instytucja finansowa? Definicja: Organizacja finansowa to podmiot niebędący bankiem ani.

Czy przydatne?

Definicja Instytucja finansowa

Co to znaczy Organizacja finansowa to podmiot niebędący bankiem ani organizacją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów bazuje na wykonywaniu działalności gospodarczej w dziedzinie: nabywania i zbywania udziałów albo akcji, udzielania pożyczek ze środków własnych, udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, świadczenia usług w dziedzinie nabywania i zbywania wierzytelności, świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych, emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi, udzielania gwarancji, poręczeń albo zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie, obrotu na rachunek własny albo rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada umiejętność prawną: terminowymi operacjami finansowymi, instrumentami rynku pieniężnego, papierami wartościowymi, uczestniczenia w emisji papierów wartościowych albo świadczenia usług związanych z taką emisją, świadczenia usług w dziedzinie kierowania aktywami, świadczenia usług w dziedzinie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego, świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym.

Czym jest Instytucja finansowa znaczenie w Słownik I .