przymusowa hipoteka co to znaczy.
Co znaczy Hipoteka przymusowa? Definicja: Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego.

Czy przydatne?

Definicja Hipoteka przymusowa

Co to znaczy Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego albo osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych stworzonych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej, a również z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód i odsetek za zwłokę od tych zaległości, zwana dalej "hipoteką przymusową". Obiektem hipoteki przymusowej może być: część ułamkowa nieruchomości, jeśli stanowi udział podatnika; nieruchomość stanowiąca element współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka; nieruchomość stanowiąca element współwłasności łącznej wspólników firmy cywilnej albo część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspólników firmy cywilnej - z tytułu zaległości podatkowych firmy. Obiektem hipoteki przymusowej jest także: użytkowanie wieczyste; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Hipoteka przymusowa powstaje poprzez dokonanie wpisu do księgi wieczystej, z zastrzeżeniem art. 38 § 2 Ordynacji Podatkowej. Fundamentem wpisu hipoteki przymusowej jest: doręczona decyzja: ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość odsetek za zwłokę, o odpowiedzialności podatkowej płatnika albo inkasenta, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, o odpowiedzialności spadkobiercy, określająca wysokość zwrotu podatku; tytuł wykonawczy albo zarządzenie zabezpieczenia, jeśli może być wystawione, na podstawie regulaminów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji, o której mowa w pkt 1. Hipoteka przymusowa jest efektywna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności.

Czym jest Hipoteka przymusowa znaczenie w Słownik H .