celowe fundusze co to znaczy.
Co znaczy Fundusze celowe? Definicja: Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego.

Czy przydatne?

Definicja Fundusze celowe

Co to znaczy Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a opłaty są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań (chyba iż regulaminy stanowią odmiennie). Fundusz celowy może działać jako osoba prawna albo stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz, chociaż do funduszy celowych nie zalicza się: ustawowo tworzonych rachunków bankowych, których ustawa tworząca nie określiła jako fundusz celowy; funduszy, których jedynym źródłem przychodów, z wyłączeniem odsetek od rachunku bankowego i darowizn, jest dotacja z budżetu. Warto pamiętać, iż: Fundusze celowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi; W razie niewykorzystania otrzymanych środków do końca roku budżetowego jednostka realizująca cel wskazany w ustawie budżetowej zwraca pozostałe środki w terminie do dnia 15 stycznia kolejnego roku budżetowego na rachunek funduszu celowego i informuje o tym Ministra Finansów, dysponenta części budżetowej nadzorującego jednostkę i dysponenta części budżetowej sprawującego nadzór nad funduszem.

Czym jest Fundusze celowe znaczenie w Słownik F .