płatnicze instrumenty co to znaczy.
Co znaczy Elektroniczne instrumenty płatnicze? Definicja: Elektroniczny instrument płatniczy to.

Czy przydatne?

Definicja Elektroniczne instrumenty płatnicze

Co to znaczy Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy zastosowaniu elektronicznych nośników informacji albo elektroniczną identyfikację posiadacza konieczną do dokonania operacji, zwłaszcza kartę płatniczą albo instrument pieniądza elektronicznego. Umowę o elektroniczny instrument płatniczy między wydawcą a posiadaczem zawiera się w formie pisemnej. Obowiązek formy pisemnej nie dotyczy umowy o instrument pieniądza elektronicznego na okaziciela. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy powinna określać zwłaszcza: strony umowy; rodzaj udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego i urządzeń, z których może używać posiadacz, dokonując operacji przy zastosowaniu tego instrumentu; rodzaje operacji, których można dokonywać przy zastosowaniu elektronicznego instrumentu płatniczego; terminy wykonywania poprzez wydawcę zleceń posiadacza; ustalenie ograniczeń w dokonywaniu operacji, jeśli umowa je przewiduje; terminy wykonywania poprzez posiadacza zobowiązań z tytułu operacji dokonanych przy zastosowaniu elektronicznego instrumentu płatniczego i z tytułu należnych wydawcy opłat i prowizji albo spłaty należności; rodzaj i wysokość opłat i prowizji i warunki ich zmian; zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych i wskazanie służących kursów walut; zasady obliczania odsetek; zasady, tryb i terminy składania i rozpatrywania reklamacji; moment, na jaki została zawarta umowa, i warunki jej przedłużania; sposób, termin i istotne przyczyny wypowiedzenia warunków umowy poprzez wydawcę; sposób postępowania w razie straty elektronicznego instrumentu płatniczego.

Czym jest Elektroniczne instrumenty znaczenie w Słownik E .