dochód udziału zyskach osób co to znaczy.
Co znaczy Dochód z udziału w zyskach osób prawnych? Definicja: Dochodem (przychodem) z udziału w.

Czy przydatne?

Definicja Dochód z udziału w zyskach osób prawnych

Co to znaczy Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b p.d.o.p., jest dochód (przychód) naprawdę uzyskany z tego udziału (akcji), w tym również: dochód z umorzenia udziałów (akcji), dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz firmy, w celu umorzenia tych udziałów (akcji), wartość majątku otrzymanego przez wzgląd na likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego i dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten pieniądze (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej, w razie połączenia albo podziału firm - dopłaty w gotówce otrzymane poprzez udziałowców (akcjonariuszy) firmy przejmowanej, firm łączonych albo dzielonych, w razie podziału firm, jeśli dorobek przejmowany w konsekwencji podziału, a przy podziale poprzez wydzielenie również dorobek pozostający w firmie, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona dziennie podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w firmie przejmującej albo nowo zawiązanej nad kosztami nabycia albo objęcia udziałów (akcji) w firmie dzielonej, obliczonymi wedle art. 15 ust. 1k p.d.o.p. lub art. 16 ust. 1 pkt 8 p.d.o.p.; jeśli podział firmy następuje poprzez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość albo stawka kosztów poniesionych poprzez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie albo nabycie udziałów (akcji) w firmie dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w firmie dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem, opłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d pkt 3 p.d.o.p.

Czym jest Dochód z udziału w zyskach znaczenie w Słownik D .