egzekucyjny tytuł bankowy co to znaczy.
Co znaczy Bankowy tytuł egzekucyjny? Definicja: Na podstawie ksiąg banków albo innych dokumentów.

Czy przydatne?

Definicja Bankowy tytuł egzekucyjny

Co to znaczy Na podstawie ksiąg banków albo innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. W bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wspólnie z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak także oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia, i wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł i podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku. W razie egzekucji przeciwko kilku osobom albo z kilku części składowych majątku dłużnika można wystawić dalsze tytuły egzekucyjne. Bankowy tytuł egzekucyjny może być fundamentem egzekucji prowadzonej wg regulaminów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu poprzez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej lub jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji i gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej albo jej zabezpieczenia. Oświadczenie, o którym mowa ponad, powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, i termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Dłużnik może się także poddać egzekucji wydania rzeczy, w razie gdy ustanowiono zastaw rejestrowy albo dokonano przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny może być również fundamentem egzekucji przeciwko osobie trzeciej, gdy osoba ta przejmie dług wynikający z czynności bankowej.

Czym jest Bankowy tytuł egzekucyjny znaczenie w Słownik B .