aktywa ustawy rachunkowości co to znaczy.
Co znaczy Aktywa wg ustawy o rachunkowości? Definicja: Aktywa to kontrolowane poprzez jednostkę.

Czy przydatne?

Definicja Aktywa wg ustawy o rachunkowości

Co to znaczy Aktywa to kontrolowane poprzez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Regulaminy prawa bilansowego wyróżniają szereg różnych rodzajów aktywów: pod definicją "aktywa finansowe" rozumie się aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane poprzez inne jednostki, a również wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych albo prawo do zamiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach, pod definicją "aktywa pieniężne" rozumie się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są płatne albo wymagalne pośrodku 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia albo założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba iż ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej). pod definicją "rzeczowe aktywa obrotowe" rozumie się to materiały nabyte w celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę produkty gotowe (towary i usługi) zdatne do sprzedaży albo w toku produkcji, półprodukty i wyroby nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym; pod definicją "aktywa obrotowe" rozumie się tę część aktywów jednostki, które w razie: aktywów rzeczowych - są przeznaczone do zbycia albo zużycia pośrodku 12 miesięcy od dnia bilansowego albo pośrodku normalnego cyklu operacyjnego właściwego dladanej działalności, jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, aktywów finansowych, - są płatne i wymagalne albo przeznaczone do zbycia pośrodku 12 miesięcy od dnia bilansowego albo od daty ich założenia, wystawienia albo nabycia, lub stanowią aktywa pieniężne, należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług i całość albo część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne pośrodku 12 miesięcy od dnia bilansowego, rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego; pod definicją "aktywa trwałe" rozumie się aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.

Czym jest Aktywa wg ustawy o znaczenie w Słownik A .