imienne akcje co to znaczy.
Co znaczy Akcje imienne? Definicja: Akcje firmy akcyjnej mogą być imienne albo na okaziciela. Akcja.

Czy przydatne?

Definicja Akcje imienne

Co to znaczy Akcje firmy akcyjnej mogą być imienne albo na okaziciela. Akcja jest imienna, jeśli zawiera oznaczenie akcjonariusza. Z kolei akcja na okaziciela nie zawiera w swej treści wskazania osoby uprawnionej (w doktrynie prawnej istnieje także pogląd, iż w świetle art. 328 § 1 pkt 4 i 5 k.s.h., by akcja była imienna, wystarczające jest nazwanie tak dokumentu akcyjnego i wskazanie w jego treści, w jakiej wysokości akcja została opłacona). Wymiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeśli ustawa albo statut firmy akcyjnej nie stanowi odmiennie. Między akcjami imiennymi a akcjami na okaziciela zachodzą następujące różnice: dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Chociaż, dokumenty akcji imiennych mogą być wydawane przed pełną wpłatą (każdorazowa wpłata powinna być uwidoczniona na dokumentach akcji imiennych); akcje są zbywalne. Chociaż, statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody firmy lub w inny sposób ograniczyć sposobność rozporządzenia akcjami imiennymi. W razie gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody firmy, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeśli statut nie stanowi odmiennie. jeśli firma odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę lub sposób jej ustalenia i termin zapłaty ustala statut. W razie braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia firmie zamiaru przeniesienia akcji. Ponadto, dotyczący do akcji imiennych warto pamiętać, iż: Przeniesienie akcji imiennej albo świadectwa tymczasowego następuje poprzez pisemne oświadczenie lub na samym dokumencie akcji, lub na świadectwie tymczasowym, lub w osobnym dokumencie i wymaga przeniesienia posiadania akcji albo świadectwa tymczasowego; Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej albo świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw albo użytkowanie, jeśli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe i gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu; Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię lub firmę (nazwę) i siedzibę i adres akcjonariusza lub adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a również, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wspólnie z datą wpisu. Z akcją imienną może być związany wymóg powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Akcje takie mogą być przenoszone tylko za zgodą firmy. firma może odmówić zgody jedynie z istotnych powodów, bez obowiązku wskazania innego nabywcy. Statut może przewidywać odszkodowanie umowne za niewykonanie albo nienależyte wykonanie powtarzających się świadczeń związanych z akcją. firma zobowiązana jest spełnić płaca za świadczenia określone ponad, nawet gdy bilans nie wykazuje zysku.

Czym jest Akcje imienne znaczenie w Słownik A .